scroll

Procedure en timing

Het project wordt momenteel onderworpen aan een onderzoek naar de milieuimpact, dit gebeurt door een onafhankelijk studiebureau Antea. Dat moet resulteren in een milieueffectenrapport (MER). Dat rapport onderzoekt en beschrijft de mogelijke impact op mens, natuur en milieu. De procedure van een project-MER wordt beschreven op de website van de Vlaamse overheid.

Elicio, Aspiravi en Eneco dienden in juni 2017 de aanmelding voor het MER in samen met het verzoek tot scopingsadvies.

Daaropvolgend werden door de dienst MER adviezen opgevraagd aan alle betrokken instanties alsook aan de gemeenten. Op basis van deze adviezen werd het eerste scopingsadvies opgesteld. Dat scopingsadvies geeft aan welke aspecten op welke manier moeten onderzocht worden in het project-MER.

Mede op basis van het bovenvermelde scopingsadvies werd het project op tal van aspecten inzake milieuimpact onderzocht. Zo zijn er bijvoorbeeld de disciplines geluid, slagschaduw en veiligheid maar ook biodiversiteit, erfgoed, etc. Dat onderzoek is nu afgerond en gebundeld in een eerste versie van het project-MER. Dat rapport werd eind oktober 2022 ingediend bij de dienst MER van de Vlaamse overheid met een verzoek om een 2e scopingsadvies te ontvangen. Daarbij wordt opnieuw bij de verschillende instanties en gemeenten gevraagd om een advies op het rapport te formuleren. Eens deze adviezen binnen zijn worden deze door de dienst MER gebundeld tot een 2de scopingsadvies en wordt het project-MER op basis daarvan gefinaliseerd.

Op het moment dat het project-MER is afgewerkt kan het samen met de omgevingsvergunningsaanvraag worden ingediend. Het betreft een project dat zal worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid.

Er dient daarbij door zowel Middelkerke als Gistel een openbaar onderzoek te worden georganiseerd waarbij de gemeenten voor hun advies zich kunnen baseren op de resultaten van dit openbaar onderzoek.

De termijn waarop wordt beslist over de omgevingsvergunningsaanvraag bedraagt 120 dagen na volledig- en ontvankelijkheidsverklaring waarbij de mogelijkheid bestaat om die met 60 dagen te verlengen.

Nadat alle nodige vergunningen worden bekomen kan de bouw van het project aanvatten. De timing daarvan hangt af van het verloop van het vergunningstraject.