scroll

Wetgeving

De ontwikkeling van windenergie op land in België is een regionale materie. Bijgevolg is de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inplanting van windenergieprojecten in Vlaanderen. Windturbines kunnen niet overal. De Vlaamse overheid bepaalt waar dit wel of niet mogelijk is aan de hand van een streng wetgevend kader.

De Vlaamse overheid bepaalde voorkeurszones langs bundelingselementen zoals snelwegen, gewestwegen, kanalen en industriezones. Dit wordt omschreven in de omzendbrief RO/2014/02: afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van windturbines.

Voor het plaatsen van windturbines is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning wordt voor dit project aangevraagd bij de Vlaamse minister van omgeving. Hierbij dient verplicht rekening te worden gehouden met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en de milieuvoorwaarden voor windturbines zoals opgenomen in VLAREM. Diverse overheidsinstanties geven in het kader van een vergunningsaanvraag hun advies over het geplande project. Ook de gemeenten en de omwonenden hebben inspraak tijdens het openbaar onderzoek dat georganiseerd wordt.