scroll

Veelgestelde vragen

Bij de ontwikkeling van nieuwe windparken hebben omwonenden uiteraard heel wat vragen. Niet enkel over het concrete windpark in hun buurt, maar ook over windenergie in het algemeen. In onderstaande vragenlijst beantwoorden we de meest gehoorde vragen.

Heeft u nog een vraag over windenergie die ontbreekt in deze lijst? Laat het ons zeker weten via het contactformulier dat u vindt via deze link.Algemene vragen over windenergie.


Antwoord: Aspiravi is actief betrokken bij de bouw en exploitatie van 4 offshore windparken in de Noordzee: in 2013 bouwde Aspiravi het windpark Northwind (72 windturbines), in 2018 het windpark Rentel (42 windturbines) en dit jaar startte de bouw van SeaMade, een project van 58 windturbines in 2 parken (Seastar en Mermaid).

Elicio is actief op het gebied van offshore wind in België. Als aandeelhouder in Otary NV heeft zij concessies toegekend gekregen voor de projecten Rentel en SeaMade. Deze hebben samen een vermogen van 796 MW. Daarnaast zijn ondertussen alle bouwwerkzaamheden klaar van het windpark Norther, waarin Elicio een aandeel heeft van 50%. Dit is het dichtste windpark voor de Belgische kust en heeft een geïnstalleerd vermogen van 370MW. Eneco is aandeelhouder van het windpark Norther.

Op vandaag bestaan er dus al heel wat windparken op zee. Die hebben als grootste voordeel dat de wind er krachtiger, constanter en meer voorspelbaar is. Het nadeel is echter de kostprijs. Door complexe netaansluitingen, diepe onderzeese funderingen en hoge onderhoudskosten is de windenergie die in zee geproduceerd wordt een stuk duurder dan windenergie op land.
Antwoord: Afhankelijk van o.a. de windsnelheid op de site, de grootte en het type van de windturbine, produceert één windturbine in Vlaanderen tussen de 5.000 en 12.000 MWh. Daarmee kunnen zo’n 1.500 tot 3.500 gezinnen van groene stroom worden voorzien.

Antwoord: Windturbines hebben veel voordelen. Windenergie is 100% schone energie die vrij is van alle politieke, ethische, economische en milieubelastende problemen eigen aan steenkool, olie, gas of kernenergie. Windenergie heeft geen enkele van de belangrijkste nadelen eigen aan andere vormen van elektriciteitsproductie: geen geopolitieke risico’s, geen buitenlandse energieafhankelijkheid, geen brandstofprijsrisico, geen exploratie, geen raffinaderijen, geen pijpleidingen, geen uitputting van grondstoffen, geen radioactief afval, quasi geen CO²-uitstoot, ...

Inwoners van de betrokken gemeenten kunnen bovendien delen in de winsten die de windturbines genereren door te investeren via de cvba’s van Aspiravi, Elicio en Eneco. Daarnaast zullen zij ook de mogelijkheid krijgen om lokaal geproduceerde, groene stroom aan een voordelig tarief aan te kopen via Aspiravi Energy.

Antwoord: Elke vorm van energieproductie heeft verschillende nadelen, zo ook windenergie. Windturbines maken geluid en kunnen slagschaduw veroorzaken. Ze hebben een impact op het landschap en de hoeveelheid elektriciteit die ze produceren is afhankelijk van de windsnelheid. Windturbines kunnen ook een impact hebben op vogels en vleermuizen. In het kader van de vergunningsaanvragen wordt alle mogelijke impact op mens en natuur in detail onderzocht in het milieueffectenrapport.
Antwoord: De overheid legt normen op voor het geluid van windturbines. Dat geluid wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. De normen zijn afhankelijk van het type windturbine, de periode en de aard van het gebied. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bedraagt 39 dB(A) in woongebied en 43 dB(A) in landbouwgebied.
Antwoord: Er kunnen negatieve effecten zijn voor de vogelpopulatie in de buurt van windturbines. Sommige vogels passen hun gedrag aan, anderen niet. Alles wordt in detail in kaart gebracht en opgenomen in het milieueffectenrapport.

Maar het effect van windturbines op de vogelpopulatie moet ook in het juiste perspectief geplaatst worden: uit onderzoek blijkt dat er 5.820 vogels sterven door gebouwen en ramen en 850 door het verkeer, vooraleer 1 vogel sterft door een windturbine.
Antwoord: De productie van windenergie op land blijft stijgen. Vlaanderen telt eind 2018 in totaal zo'n 530 windturbines. Het geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen bedraagt ongeveer 1235 MW, voldoende om zowat 780.000 gezinnen te voorzien van groene stroom.

Hoewel West-Vlaanderen het meest windrijke gebied van België is, hinkt de provincie achterop voor wat de productie van windenergie op haar grondgebied betreft. In 2016 en 2017 werd er geen enkele windturbine in West-Vlaanderen gebouwd. In 2018 kwamen er slechts 3 nieuwe windturbines bij!

Dat brengt het totaal aantal windturbines in West-Vlaanderen op 90, goed voor 180,7 MW. Daarmee doet West-Vlaanderen het weliswaar beter dan Vlaams-Brabant, maar wel een stuk minder dan de andere Vlaamse provincies! West-Vlaanderen heeft op vlak van windenergie een grote inhaalbeweging te maken.
Antwoord: Windturbines worden in principe aangesloten op het elektriciteitsnet. Aspiravi en Elicio verkopen de elektriciteit aan elektriciteitsleveranciers, aan traders of via elektriciteitsbeurzen. Eneco verkoopt opgewekte stroom aan de eindconsument.
Antwoord: In de software die de windturbine aanstuurt worden alle adrespunten in de omgeving geprogrammeerd en bovenop de windturbine staat er een lichtsensor. Die combinatie zorgt ervoor dat de windturbine weet wanneer er al dan niet slagschaduw is in een bepaalde woning. De windturbine zal stilvallen als de wettelijke norm voor slagschaduw bereikt is voor een bepaalde woning. Wanneer de zon verder aan de hemel staat en de slagschaduw voorbij de woning is, zal de windturbine opnieuw beginnen draaien.

De wettelijke norm voor slagschaduw voor een woning in Vlaanderen bedraagt 8 uur per jaar, met een maximum van 30 minuten per dag.
Antwoord: Ongevallen met windturbines komen zelden voor. De Vlaamse overheid schrijft bovendien een aantal veiligheidsafstanden voor tot gebouwen, infrastructuren en woningen, boven- en ondergrondse leidingen, enz. Voor een standaard windturbine vraagt de overheid dat externe infrastructuren (wegen, kanalen, …) tenminste 50 meter van de mast verwijderd blijven.
Antwoord: Wanneer de zon door de draaiende wieken van een windturbine schijnt, ontstaat er slagschaduw. Die slagschaduw kan binnen in een woning als hinderlijk ervaren worden. Daarom is slagschaduw strikt gereglementeerd. De wettelijke norm voor slagschaduw voor een woning in Vlaanderen bedraagt 8 uur per jaar, met een maximum van 30 minuten per dag. De slagschaduwdetector met stilstandregeling waarmee windturbines uitgerust zijn, zorgt ervoor dat de windturbine automatisch wordt uitgeschakeld indien de wettelijke norm bereikt is.
Antwoord: Windenergie op land is in België een regionale bevoegdheid. Het is bijgevolg de Vlaamse overheid die bepaalt waar windenergieprojecten komen. De Vlaamse overheid tekent de krijtlijnen van haar windbeleid uit, bepaalt de regels en legt strenge normen op.

De Vlaamse wetgeving bepaalt o.a. dat windturbines bij voorkeur aansluiten bij reeds bestaande lijninfrastructuren zoals vb. snelwegen, kanalen, industrieterreinen, enzovoort. De zones rond de snelweg E40 beantwoorden dan ook optimaal aan de bundelingselementen die de Vlaamse wetgever oplegt voor de inplanting van een windenergieproject.

Het is uiteraard ook van belang dat er op de inplantingssite voldoende wind is. Dit hangt af van de lokale topografie, het reliëf, de afstand tot de zee en het al dan niet aanwezig zijn van hoge obstakels. Bovendien moeten de bepalingen omtrent ruimtelijke ordening gerespecteerd worden en moet er voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden met betrekking tot veiligheid, vogels, afstand tot natuurgebieden, e.a. De strenge normen inzake slagschaduw en geluid moeten ook kunnen nageleefd worden.

Binnen het wetgevend kader ontwikkelen bedrijven zoals Aspiravi, Elicio en Eneco projecten die beantwoorden aan de vele strikte regels die door de Vlaamse overheid worden opgelegd en die de strenge normen bij exploitatie kunnen respecteren. De ontwikkeling van windenergieprojecten is een erg lang en complex proces.Vragen over de procedure die gevolgd wordt.


Antwoord: Alle informatie over de procedure die we volgen, kan u hier nalezen.
Antwoord: Er wordt een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Het is de Vlaamse overheid die zal beslissen over de toekenning van die vergunning. Meer informatie over de procedure en timing vind je hier.
Antwoord: Zonder grondrechten is er geen concreet project mogelijk. Daarom is het belangrijk om te weten of en tegen welke voorwaarden grondeigenaars bereid zijn hun perceel ter beschikking te stellen, alvorens het project verder uitgewerkt kan worden.
Antwoord: Het College van Burgemeester en Schepenen is één van de adviesverlenende instanties in de vergunningsprocedure. Zij organiseren ook het openbaar onderzoek, waarin omwonenden bezwaren kunnen indienen voor of tegen het project.Vragen over Windpark E40 Polderbries.


Antwoord: Vandaag weten we nog niet precies welk type windturbine er zal gebouwd worden indien de vergunning voor het windpark verkregen wordt. In de uiteindelijke vergunninsgaanvraag zullen verschillende types windturbines van verschillende fabrikanten worden opgenomen. Dit wordt pas in een later stadium bepaald.
Antwoord: De strook landbouwgebied links en rechts van de E40 in de provincie West-Vlaanderen voldoet aan de strikte criteria van de Vlaamse overheid om windturbines te bundelen met bestaande grootschalige infrastructuren zoals autosnelwegen, kanalen, spoorwegen, industrieterreinen,….

Daarnaast is West-Vlaanderen de meest windrijke provincie van Vlaanderen, maar ook diegene die het meeste achterop hinkt wat de productie van windenergie betreft.
Antwoord: Als medeaandeelhouder van één van de coöperatieve vennootschappen zult u de groene stroom die de windturbines produceren kunnen aankopen.
Antwoord: Op het inplantingsplan, de visualisaties en het plan met de geluidscontouren en slagschaduwnorm kunt u eenvoudig de afstand meten tussen uw woning en de windturbines. Uiteraard blijft dit een schatting die u richting geeft inzake de afstand.
Antwoord: Op deze website kunt u de visualisaties bekijken vanuit verschillende standpunten.
Antwoord: Gelet op de duur van de vergunnings- en beroepsprocedures, is dit erg moeilijk in te schatten. De procedure die we volgen kan u hier raadplegen.
Antwoord: Om de winsten deels te laten terugvloeien naar de gemeenschap, krijgen gemeenten de mogelijkheid om aandeelhouder te worden van het windpark. We verwachten dat de betrokken gemeentebesturen daarover een beslissing zullen nemen na afloop van het vergunningsproces.
Antwoord: Aspiravi, Elicio en Eneco zijn al een tijd bezig om grondeigenaars te contracteren in de omgeving. We hebben er samen voor gekozen deze projecten te bundelen tot één duidelijk en samenhangend project, om zo onduidelijke communicatie en meerdere gelijktijdige projecten te vermijden.
Antwoord: Dit is afhankelijk van de ligging van uw woning ten opzichte van de windturbine. In elk geval zal u nooit meer dan 8 uur per jaar en 30 minuten per dag slagschaduw hebben. U kan hier nakijken of er, op basis van het inplantingsplan, slagschaduw zal zijn in uw woning.
Antwoord: Dit kan van een aantal factoren afhankelijk zijn: de ligging van uw woning ten opzichte van de windturbine, de afstand van uw woning tot de snelweg, de weersomstandigheden, enz. U kan hier de geluidscontouren bekijken van de inplanting van de windturbines. Hier vindt u een vergelijkende tabel die u een idee geeft over hoeveel geluid het gaat.
Antwoord: De provincie West-Vlaanderen is sowieso de meest windrijke provincie van ons land. Maar om een nauwkeurig zicht te krijgen op het lokale windregime voorzien Aspiravi, Elicio en Eneco de opstelling van windmeetmasten.

Windmeetmasten zijn tijdelijke constructies met een hoogte tussen 60, 80 en 120m, waarop een aantal anemometers geïnstalleerd worden om de windcondities te registreren.